Valná hromada

 

Představenstvo PROVENA,
a.s.


se sídlem Česká Skalice - Zlíč čp. 81,
PSČ 552 03, identifikační číslo 47454911,

zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

v oddíle B, vložka 805


svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na 30.června 2016 od 10.00 hodin,

do sídla společnosti ve Zlíči č.p.81, Česká Skalice

Program:

1.  
Zahájení,
schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.

2.  
Volba orgánů valné hromady - předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu
a osoby pověřené sčítáním hlasů.

3.  
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2015, stavu jejího majetku
k 31.12.2015 a podnikatelského záměru na rok 2016 včetně předložení řádné
účetní závěrky k 31.12.2015 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.

4.  
Zpráva dozorčí rady a její vyjádření k přezkoumání řádné účetní závěrky k
31.12.2015 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.

5.  
Schválení roční - řádné účetní závěrky k 31.12.2015 a rozhodnutí o vypořádání
hospodářského výsledku.

 Navrhuje se toto usnesení: Valné hromada schvaluje účetní uzávěrku za rok 2015 a ztrátu
2 890 755,00 Kč převádí na neuhrazenou ztrátu z minulých let.

6.  
Určení auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2016.

 Navrhuje se toto usnesení: Valná hromada určuje, že auditorem pro audit
řádné účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2016 bude: Ekonomická poradna
s.r.o., Osvědčení KAČR č. 89

7.   Závěr - ukončení.

Organizační pokyny:

Zápis
do listiny přítomných bude probíhat od 9,45 hodin. Při registraci se akcionář
prokáže platným průkazem totožnosti. V případě zastupování se zmocněnec
prokáže platným průkazem totožnosti a plnou mocí. Je-li akcionářem
právnická osoba, prokáže se její jednající osoba, popřípadě zástupce platným
průkazem totožnosti a odevzdá u registrace výpis z obchodního
rejstříku ne starší šesti měsíců, popř. jeho úředně ověřenou kopii. Není-li
zástupce statutárním orgánem akcionáře, odevzdá také plnou moc. Akcionáři
nepřísluší úhrada nákladů, které mu vzniknou s účastí na valné hromadě.

Účetní
závěrka za rok 2015 je zdarma k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti,
v pracovní dny od 08,30 do 11,00 hodin.

Akcionáři
mají právo vyžádat si na svůj náklad pořízení kopie materiálů v sídle
společnosti.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2015 (v tis. Kč):

  1. Aktiva celkem:  15 251 000        Pasiva celkem: 15 251 000        Výnosy celkem:                       33 067161
  2. Stálá aktiva:       9 805 000        Vlastní kapitál:  14 784 000        Náklady celkem:                      35 957 916
  3. Oběžná aktiva:  5 446 000         Cizí zdroje:            467 000        Hospodářský výsledek:            -2 890 755


 


Za představenstvo akciové společnosti PROVENA, a.s.

dne 8. června 2016

Ing. Tomáš Balcar, předseda představenstva

PROVENA, a.s.